IUVENTA SIM

Address

Líščie údolie 216, Karlova Ves, 841 04
Zameranie

Topujte vašu prevádzku v rámci zoznamu športovísk vo vašom meste, jeho okolí a zvýšte tak počet platiacich zákazníkov.

Využite potenciál nášho portálu naplno

O fitnescentre

IUVENTA - Slovenský Inštitút mládeže Karlova Ves

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Čo je IUVENTA?

 • Príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
 • Plní úlohy vyplývajúce zo základných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži.
 • Koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže.
 • Administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Programy PRE MLÁDEŽ) a Európskej únie (Erasmus+).
 • Pôsobí v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou (olympiády a predmetové súťaže).
 • Je sídlom Eurodesku – Európska informačná sieť pre mládež a mládežníckych pracovníkov.

Cieľové skupiny aktivít IUVENTY:

 • dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou z občianskych združení, mládežníckych organizácií a školských zariadení;
 • mládežnícki aktivisti, vedúci neformálnych skupín a pod.;
 • pedagogickí pracovníci zo škôl a školských zariadení;
 • žiaci základných a stredných škôl;
 • pracovníci okresných úradov úradov v sídle kraja a organizátori nižších kôl súťaží;
 • pracovníci z rôznych úradov, ktorí svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú život a postavenie mládeže;
 • výskumníci a doktorandi pôsobiaci v oblasti výskumu mládeže.

Aktivity IUVENTY:

 • vzdelávacie: participácia mládeže na živote školy, obce a regiónu, mládežnícke dobrovoľníctvo, podpora aplikantov v grantových programoch, výchova k ľudským právam, vzdelávacie aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou a. i.;
 • koncepčné: príprava materiálov ku koncepcii štátnej politiky, podklady k zákonom ovplyvňujúcim život a postavenie mladých ľudí alebo subjektov pracujúcich s mládežou (občianske združenia, Centrá voľného času...) a i.;
 • informačné: informačná sieť pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, podklady do Európskych portálov EKCYP, Youth Portal a i.;
 • výskumné: zriadenie a dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži, semináre na tému výskum, sieť poznatkov, spolupráca na rôznych výskumných projektoch,  priama podpora výskumov a i.;
 • podporné aktivity pre rozvoj práce s deťmi a mládežou,  napr. administrácia grantových programov a i.;
 • podporné aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou: organizácia celoštátnych kôl predmetových súťaží, sústredenia víťazov, stretávanie komisií a i.;
 • medzinárodné aktivity najmä vzdelávacie a informačné.

Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky:

 • participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu;
 • rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva;
 • výchova k ľudským právam;
 • neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou;
 • inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.

 Naša misia

 • „Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.“

Naša vízia

 • „Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej a participatívnej mládežníckej politiky  a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.“
 • „Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu činnosti a odbornosť zamestnancov.“

 Hodnoty, ktoré IUVENTA nasleduje

 • Rešpekt: pristupujeme s rešpektom a plnou vážnosťou ku klientom aj ku spolupracovníkom.
 • Odbornosť: sme odborníkmi v oblasti, v ktorej pôsobíme.
 • Profesionalita: vieme našu odbornosť ďalej posúvať, podeliť sa s ňou.
 • Partnerstvo: našim prístupom vytvárame dlhodobú spoluprácu založenú na partnerstve.
 • Dostupnosť: uľahčujeme cestu k nám a ideme za klientmi.
 • Filantropia: o filantropii nielen hovoríme, ale sa k nej aj aktívne hlásime.
 • Demokracia: rozhodujeme sa spoločne a preberáme za rozhodnutia zodpovednosť.
 • Ochrana životného prostredia: každodennými rozhodnutiami a činmi chránime životné prostredie.
 • Moderná sociálna politika: vážime si našich pracovníkov a pracovníčky a vytvárame moderné podmienky na kvalitný pracovný život a prostredie.

ERASMUS+ JE OTVORENÝ PRE VŠETKÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Chcel by si spoznať nových ľudí, vytvoriť si vlastný názor, spoznať nové kultúry, získať odvahu robiť veci inak a naučiť sa, ako zmeniť svoje okolie? Jednou z možností, ako zažiť toto a ešte viac, je vyskúšať si na vlastnej koži jednu z možností programu od IUVENTY - Erasmus+. Propagačné video, ktoré sme vytvorili počas najväčšieho festivalu na Slovensku, sprostredkúva medzinárodný rozmer programu Erasmus+ prostredníctvom reálnej skúsenosti  zo života dobrovoľníčky Nienke, ktorá nám hovorí o benefitoch účasti na programe Erasmus+.

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Je otvorený pre všetkých mladých ľudí, nielen pre tých, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave. S programom Erasmus+ sa mladí ľudia zúčastňujú mládežníckych výmen a dobrovoľníckych príležitostí v zahraničí. Dobrovoľnícke aktivity Európskeho zboru solidarity pomáhajú mladým ľuďom cestovať do zahraničia, aby sa mohli zapojiť do dobrovoľníckych projektov. Tým, že sa stanete súčasťou dobrovoľníckych projektov programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, vstúpite do komunity podobných mladých ľudí, ktorí prispievajú k vytváraniu inkluzívnejšej a jednotnejšej spoločnosti. Projekty dobrovoľníctva môžu zahŕňať rôzne druhy činností v oblastiach, ako je práca s mládežou, kultúrne aktivity, sociálna starostlivosť alebo ochrana životného prostredia.

iuventa karloveska 64 karlova ves fitnescentrum na e-fitko.sk

Cenník
Nieje k dispozícií